Chi phí

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng dịch vụ và tự nguyện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

Bảng giá dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng dịch vụ và tự nguyện tại Bệnh viện Da liễu Trung ương

xin xem chi tiết tại đây