Hội nghị Da liễu thẩm mỹ lần 3

Thông tin nộp bài báo cáo hội nghị

Về các báo cáo khoa học của Hội nghị, vui lòng liên hệ:

Phụ trách miền Bắc

Bs. Phạm Thị Loan

Tel: 0987 077 848

Email: phamloan2111@gmail.com

Phụ trách miền Trung

TS. Vũ Huy Lượng

Tel: 0942 945 999

Email: huyluong84@gmail.com

Phụ trách miền Nam

Bs. Hoàng Văn Tâm

Tel: 0389 491 990

Email: hoangvantam03031988@gmail.com