Kết quả kiểm tra năm 2018

Kết quả Kiểm tra Bệnh viện cuối năm 2018

Thực hiện quy chế công tác kiểm tra bệnh viện và Quyết định số 6328/KCB-QLCL ngày18/11/2018 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viện y tế năm 2018, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiến hành tổ chức tự kiểm tra Bệnh viện cuối năm 2018 vào ngày 14/11/2018.