Kết quả kiểm tra năm 2019

Kết quả kiểm tra Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Thực hiện Quy chế kiểm tra Bệnh viện thường quy và quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam 2.0”, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiến hành công tác tự tổ chức kiểm tra Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019 vào ngày 25/7/2019. Sau đây là kết quả kiểm tra 6 tháng đầu năm 2019:

Xem chi tiết tại đây