Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng

Lịch sử hình thành

Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng thành lập từ ngày 02/01/2020.

 

Tổ chức nhân sự

  • TS.BS. Vũ Huy Lượng: Phó Giám đốc Trung tâm, phụ trách trung tâm
  • Ts.BS. Vũ Nguyệt Minh: Phó Giám đốc Trung tâm
  • 01 Bs, 01 Dược sĩ ĐH, 01 cử nhân lưu trữ, 01 cử nhân y tế công cộng

 

Chức năng & Nhiệm vụ

  1. Chức năng

Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng là Trung tâm chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác thử nghiệm lâm sàng trong bệnh viện.

  1. Nhiệm vụ

2.1. Thực hiện, triển khai và hỗ trợ các nghiên cứu TNLS do Trung tâm xây dựng hoặc phối hợp, cụ thể:

- Tư vấn các trình tự và thủ tục hồ sơ cần thiết cho việc xin phép đối với các đề tài TNLS do các khoa, phòng của Bệnh viện trực tiếp liên hệ với nhà tài trợ.

- Hỗ trợ và tạo điều kiện cho các hoạt động nghiên cứu trong bệnh viện thông qua việc cung cấp:

  1. a) Hỗ trợ hồ sơ theo dõi nghiên cứu được tài trợ,
  2. b) Hỗ trợ kỹ thuật như phân tích thống kê;
  3. c) Hỗ trợ hành chính như cung cấp trợ lý nghiên cứu và điều phối viên nghiên cứu;
  4. d) Hỗ trợ cơ sở vật chất như công nghệ thông tin, phần mềm thống kê, và văn phòng làm việc

- Theo dõi, báo cáo lãnh đạo Bệnh viện, Hội đồng đạo đức cơ sở và Bộ Y tế tiến độ triển khai tất cả các TNLS do Bệnh viện triển khai thực hiện khi có yêu cầu.

- Quản lý hồ sơ nghiên cứu (hồ sơ giấy và hồ sơ điện tử)

- Xây dựng và triển khai các khóa đào tạo tạo về thực hành lâm sàng tốt (GCP), thực hành phòng xét nghiệm tốt (GLP), phương pháp nghiên cứu và thống kê y sinh học cho đội ngũ nghiên cứu viên; đảm bảo 100% cán bộ tham gia nghiên cứu của Bệnh viện đều có chứng chỉ GCP do Bộ Y tế cấp.

- Hỗ trợ Hội đồng đạo đức của Bệnh viện trong việc tiến hành thanh tra, giám sát các TNLS.

- Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật cho các trung tâm thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện trong hệ thống Da liễu.

2.2. Đào tạo

- Phối hợp với Bộ Y tế triển khai các khoá đào tạo về thực hành lâm sàng tốt (GCP), thực hành phòng xét nghiệm tốt (GLP) và các chứng chỉ khác.

- Triển khai và phối hợp tổ chức các khoá đào tạo về nghiên cứu khoa học: thiết kế nghiên cứu, quản lý số liệu, phân tích số liệu và thống kê y sinh học, viết bài báo quốc tế.

- Chuyển giao và hỗ trợ kỹ thuật về thử nghiệm lâm sàng cho các Trung tâm Thử nghiệm lâm sàng tại các bệnh viện khác trong mạng lưới da liễu.

2.3. Hợp tác trong nước và quốc tế

- Hợp tác và phối hợp với các bệnh viện, tổ chức khác để triển khai các thử nghiệm lâm sàng;

- Kết nối với các đối tác quốc tế để thu hút và triển khai các dự án thử nghiệm, ứng dụng công nghệ mới, tiên tiến trong da liễu.