Chi phí

Bảng giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh không bảo hiểm y tế áp dụng theo thông tư số 37/2018/TT-BYT từ ngày 15/01/2019

Posted

Bảng giá dịch vụ khám bênh, chữa bệnh không bảo hiểm y tế áp dụng theo thông tư số 37/2018/TT-BYT từ ngày 15/01/2019

xem chi tiết tại đây