Chi phí

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo thông tư số 39/2018/TT-BYT từ ngày 15/12/2018

Posted

Bảng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế áp dụng theo thông tư số 39/2018/TT-BYT từ ngày 15/12/2018
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1500/QĐ-BVDLTW ngày 14 tháng 12 năm 2018)

xem chi tiết tại đây