Hoạt động chungTin hoạt động

Thông báo: Tổ chức và xác nhận thực hành Khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ khóa 1

Căn cứ Quyết định 1746/QĐBYT ngày 10/5/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương;

Căn cứ Nghị định 109/2016-NĐCP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định cấp Chứng chỉ hành nghề đối với người hành nghề và cấp giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Bệnh viện Da liễu Trung ương thông báo: “Tổ chức và xác nhận thực hành 18 tháng khám bệnh, chữa bệnh cho Bác sĩ”