Phòng Vật tư, trang thiết bị y tế

 

Tổ chức nhân sự

Phòng có số lượng nhân sự: 10 người

 • Trưởng phòng: Ths. Hoàng Mạnh Hùng
 • Phó trưởng phòng: Ths. Trần Thị Hà Giang

Chức năng & Nhiệm vụ

 1. Chức năng

Phòng Quản trị vật tư thiết bị y tế chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm trước giám đốc về toàn bộ hoạt động cung ứng, cấp phát, quản lý, bảo trì, sửa chữa, thanh lý vật tư thiết bị y tế

 1. Nhiệm vụ
 • Xây dựng, lập kế hoạch cung ứng vật tư, trang thiết bị thông dụng cho các khoa, phòng đảm bảo chất lượng, đúng chủng loại, đủ số lượng và đúng quy định của nhà nước về quản lý tài chính.
 • Quản lý kiểm tra việc sử dụng, vận hành các máy, thiết bị thông dụng tại các khoa, phòng.
 • Xây dựng kế hoạch, dự trù mua sắm, thay thế, sửa chữa, thanh lý vật tư, thiết bị y tế theo quy định và theo yêu cầu của các khoa phòng chuyên môn.
 • Xây dựng phương án lắp đặt, cải tạo, duy tu, bảo dưỡng thiết bị y tế đảm bảo phục vụ kịp thời cho yêu cầu khám chữa bệnh.
 • Lập hồ sơ, lí lịch, xây dựng quy trình vận hành, bảo quản và kỹ thuật an toàn sử dụng máy. Các máy đặc biệt (đắt tiền, quý hiếm) phải có quyết định giao cho cán bộ, viên chức sử dụng.
 • Tổ chức kiểm tra định kỳ và đột xuất việc bảo quản và sử dụng thiết bị y tế. Sau mỗi lần kiểm tra phải ghi nhận xét và ký nhận vào lý lịch máy để theo dõi.
 • Mở sổ sách theo dõi, lưu giữ hồ sơ tài liệu, thống kê báo cáo đánh giá tình hình quản lý, sử dụng vật tư, thiết bị y tế theo quy định.
 • Tổ chức đào tạo, tập huấn về bảo quản, sử dụng, sửa chữa thiết bị y tế cho các cán bộ viên chức trong Viện và cho cán bộ tuyến trước.
 • Quản lý nhà cửa, kho tàng, vật tư, thiết bị thông dụng của Bệnh viện.