Phòng Tổ chức cán bộ

Lịch sử hình thành

Tổ chức nhân sự

Phòng Tổ chức cán bộ hiện tại có 07 cán bộ viên chức
1. Trưởng phòng: BSCKII. Trịnh Thị Phượng

2. 01 Bác sĩ YHDP/ThsYTCC
3. Chuyên viên: 05

Chức năng & Nhiệm vụ

1. Chức năng
Phòng Tổ chức cán bộ là Phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác tổ chức cán bộ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2. Nhiệm vụ
2.1. Công tác tổ chức
- Xây dựng kế hoạch phát triển và hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy các khoa/phòng của Bệnh viện.
- Tổ chức thực hiện các đề án thành lập, chia tách, sáp nhập, các khoa/phòng Bệnh viện.
- Xây dựng các quy định về chức năng, nhiệm vụ các khoa/phòng, các quy định về tổ chức hoạt động của các khoa/phòng thuộc Bệnh viện.
2.2. Công tác cán bộ
- Xây dựng và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch phù hợp với yêu cầu phát triển của Bệnh viện ;
- Xây dựng đề án vị trí việc làm các khoa/phòng, xác định cơ cấu cán bộ viên chức, xác định số người làm việc tại các khoa/phòng ;
- Thực hiện việc tuyển dụng, hợp đồng, điều động, luân chuyển cán bộ, viên chức ;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện quy trình đánh giá cán bộ, viên chức ;
- Thực hiện quy trình, giới thiệu nhân sự bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm chức danh lãnh đạo thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Giám đốc.
- Tổ chức thực hiện công tác cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phương pháp khoa học, làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Tổ chức thực hiện công tác chế độ chính sách cán bộ, công chức, viên chức trong Bệnh viện theo các quy định hiện hành (lương, nâng lương, phụ cấp khác, chế độ thai sản, ốm đau, nghỉ hưu, nghỉ việc..)
- Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác thanh tra và giải quyết các khiếu nại, khiếu tố của viên chức trong thẩm quyền quản lý theo các quy định.
- Thực hiện công tác thi đua khen thưởng, công tác kỷ luật viên chức của Bệnh viện theo các quy định hiện hành.
- Thực hiện công tác kê khai tài sản theo quy định ;
- Xây dựng và tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ, lý luận chính trị, quản lý nhà nước, quản lý bệnh viện cho công chức, viên chức phù hợp với chức danh nghề nghiệp, chức danh lãnh đạo theo quy định và yêu cầu phát triển của Bệnh viện.
- Thực hiện việc tuyển chọn, giới thiệu, cử và quản lý viên chức đi học tập, nghiên cứu khoa học và tham gia các công tác khác ở trong và ngoài nước.