Phòng Tài chính kế toán

Lịch sử hình thành

Tổ chức nhân sự

  • Phòng có 26 cán bộ, nhân viên:
  • - 08 thạc sỹ (Ths.QLBV, Ths kinh tế, Ths.QTKD, Ths. QLKT)
  • -17 cử nhân (CN.TCKT, CN kinh tế...)
  • 01 Hộ lý