Phòng Quản lý chất lượng

Lịch sử hình thành

Phòng Quản lý chất lượng thành lập từ ngày 02/01/2020.

Tổ chức nhân sự

1. Lãnh đạo phòng:
- Trưởng phòng: BSCKII. Hoàng Thị Ngọc Lý
2. Số lượng cán bộ, viên chức trong phòng: 04 người

Chức năng, nhiệm vụ

1. Chức năng

Phòng Quản lý chất lượng là phòng chức năng chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức thực hiện công tác quản lý chất lượng bệnh viện.

2. Nhiệm vụ

- Tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá, báo cáo, phối hợp, hỗ trợ việc triển khai các hoạt động về quản lý chất lượng và các đề án bảo đảm, cải tiến chất lượng tại các khoa phòng ;

- Làm đầu mối thiết lập hệ thống quản lý sai sót, sự cố bao gồm phát hiện, tổng hợp, phân tích, báo cáo và nghiên cứu, đề xuất giải pháp khắc phục ;

- Làm đầu mối phối hợp với các khoa, phòng giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo và các vấn đề liên quan đến hài lòng người bệnh ;

- Thu thập, tổng hợp, phân tích dữ liệu, quản lý và bảo mật thông tin liên quan đến chất lượng bệnh viện. Phối hợp với bộ phận thống kê, tin học của bệnh viện tiến hành đo lường chỉ số chất lượng bệnh viện ;

- Triển khai hoặc phối hợp tổ chức đào tạo, huấn luyện, tập huấn, bồi dưỡng về quản lý chất lượng ;

- Tổ chức đánh giá chất lượng nội bộ của bệnh viện dựa trên các bộ tiêu chí, tiêu chuẩn quản lý chất lượng do Bộ Y tế ban hành hoặc thừa nhận ;

- Thực hiện đánh giá việc tuân thủ các quy định và hướng dẫn chuyên môn của Bộ Y tế ;

- Xây dựng và triển khai thực hiện chương trình an toàn người bệnh.