Phòng CNTT & GDYT

Lịch sử hình thành

Căn cứ Quyết định số 808/QĐ-BYT ngày 11/03/2010 của Bộ Trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Điều lệ tổ chức hoạt động của Bệnh viện Da liễu Trung ương;
Căn cứ Quyết định số 2360/QĐ-BYT ngày 5/7/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc Phê duyệt tổng thể ứng dụng và phát triển công nghệ thông tin giai đoạn 2011-2015 ;
Căn cứ Quyết định số 5227/QĐ-BYT ngày 07/12/2015 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn các yêu cầu năng lực đối với cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin y tế ;
Căn cứ Biên bản cuộc họp của Đẳng ủy và Ban giám đốc Bệnh viện ngày 25/12/2015 ;
Giám đốc Bệnh viện Da liễu Trung ương ra quyết định số 1125/QĐ-BVDLTW ngày 31/12/2015 về việc thành lập Phòng Công nghệ thông tin và Giáo dục y tế thuộc Bệnh viện Da liễu Trung ương trên cơ sở tách ra từ Trung tâm Đào tạo và Chỉ đạo tuyến.

1. Về nhân sự:
Phòng Công nghệ thông tin và Giáo dục y tế có 6 cán bộ nhân viên. Trong đó, có 1 trưởng phòng, 1 phó trưởng phòng, 4 cán bộ chuyên trách về Công nghệ thông tin:
- Ths. Lê Thế Vinh - Trưởng phòng
- Ths. Trịnh Quang Hà - Phó trưởng phòng
- CN. Nguyễn Thị Thanh Hương
- CN. Nguyễn Anh Tuấn
- KS. Nguyễn Văn Hiển
- CN. Trần Hiếu Viễn Phương
2. Về chức năng:
Phòng Công nghệ thông tin và Giáo dục y tế là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và giúp Giám đốc Bệnh viện tổ chức triển khai thực hiện các ứng dụng công nghệ thông tin và Giáo dục y tế trong Bệnh viện.
3. Nhiệm vụ:
3.1. Nhiệm vụ chung
- Quản lý, triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin và Giáo dục y tế trong hoạt động của Bệnh viện.
- Xây dựng kế hoạch kế hoạch triển khai và phát triển công nghệ thông tin và giáo dục y tế trong hoạt động của Bệnh viện.
- Quản lý, duy trì hoạt động ổn định có hiệu quả của hệ thống mạng, hệ thống thông tin điện tử trong Bệnh viện.
3.2. Hoạt động phần mềm khám, chữa bệnh
     - Lập kế hoạch và thực hiện công tác nâng cấp, bảo trì định kỳ đối với toàn bộ hệ thống phần mềm của Bệnh viện.
- Tổ chức, kiểm tra và giám sát thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong Bệnh viện.
- Duy trì ổn định hoạt động của toàn bộ hệ thống ứng dụng công thông tin vào khám, chữa bệnh trên toàn Bệnh viện.
- Xây dựng, tham gia nghiên cứu, phát triển hoặc tổ chức triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý điều hành và hỗ trợ chuyên môn trong Bệnh viện.
- Tổ chức đào tạo và chuyển giao kỹ thuật về công nghệ thông tin cho cán bộ nhân viện tại các bộ phận khác có liên quan của Bệnh viện.
- Giám sát, xử lý dữ liệu của Bệnh viện, tiếp nhận ý kiến, chỉnh sửa các báo biểu phù hợp với mẫu biểu qui định.
3.3. Công tác mua sắm, sửa chữa, bảo trì hoạt động CNTT, an ninh mạng
     - Thực hiện công tác đấu thầu, mua sắm trang thiết bị tin học (máy chủ, máy tính, hệ thống mạng), trang thiết bị tin học văn phòng (máy in, máy photocopy…) và các phần mềm phục vụ hoạt động CNTT của Bệnh viện.
- Lập kế hoạch, thực hiện việc bảo dưỡng định kỳ đối với trang thiết bị tin học (máy chủ, máy tính, hệ thống mạng), trang thiết bị tin học văn phòng (máy in, máy photocopy…).
- Lập kế hoạch, triển khai thực hiện việc cung cấp mực máy in và mực máy photocopy cho toàn bệnh viện.
- Tham gia xây dựng các dự án, đề án và hợp tác quốc tế về công nghệ thông tin và giáo dục y tế.
- Đảm bảo an toàn, bảo mật, an ninh mạng (LAN, Internet, website, wifi...) cho toàn bộ hệ thống thông tin trong Bệnh viện và các đơn vị liên quan.
3.4. Công tác Tuyên truyền giáo dục y tế, đăng tải thông tin trên website
- Tuyên truyền giáo dục y tế tới người bệnh (in ấn tờ rơi về các quy trình khám bệnh, hướng dẫn người bệnh; thiết kế, đăng tải thông tin hướng dẫn người bệnh lên các phương tiện truyền thông, quay clip truyền thông về các dịch vụ khám, chữa bệnh tới người bệnh).
- Quản trị, đăng tải thông tin về chuyên ngành da liễu và các hoạt động khám, chữa bệnh của Bệnh viện Da liễu Trung ương lên trang mạng điện tử (website) của Bệnh viện.
- Đảm bảo hoạt động truyền thông (chuẩn bị máy tính, máy chiếu, máy in, chụp ảnh) cho toàn bộ các Hội nghị, Hội thảo trong Bệnh viện và ngoại Bệnh viện.
Nguồn tin: Phòng CNTT&GDYT
Đăng tin: Phòng CNTT&GDYT