Kết quả kiểm tra Bệnh viện 6 tháng đầu năm 2019

Posted Posted in Kết quả kiểm tra năm 2019

Thực hiện Quy chế kiểm tra Bệnh viện thường quy và quyết định số 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ Y tế về việc ban hành “Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng Bệnh viện Việt Nam 2.0”, Bệnh viện Da liễu Trung ương đã tiến hành công tác tự tổ chức […]

Kết quả Kiểm tra Bệnh viện cuối năm 2018

Posted Posted in Kết quả kiểm tra năm 2018

Thực hiện quy chế công tác kiểm tra bệnh viện và Quyết định số 6328/KCB-QLCL ngày18/11/2018 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh Bộ Y tế về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện và khảo sát hài lòng người bệnh, nhân viện y tế năm 2018, Bệnh viện Da liễu […]