(Tiếng Việt) Realtime PCR định lượng RNA mycobacterium leprae có theer theo dõi khả năng vi khuẩn tổn lưu và đánh giá hiệu quả điều trị phong
Nguyễn Phúc Như Hà, Trần Lê Minh Đức, Nguyễn Khánh Hòa, Phạm Thị Hoàng Bích Dịu, Nguyễn Thanh Tân, Trần Xuân Việt, Yuji Miyamoto, Masanori Kai, Vũ Tuấn Anh
Download

(Tiếng Việt) Realtime PCR định lượng RNA mycobacterium leprae có theer theo dõi khả năng vi khuẩn tổn lưu và đánh giá hiệu quả điều trị phong