Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Lịch sử hình thành
Khoa Chẩn đoán hình ảnh là đơn vị chẩn đoán hình ảnh trực thuộc khoa khám bệnh được thành lập từ ngày 13/08/2008 đến ngày 09/07/2015 chính thức tách ra độc lập thành Khoa Chẩn đoán hình ảnh

Với nhân lực gồm:
- 3 bác sỹ CKI
- 01 Ths.Bs
- 02 BS
- 1 điều dưỡng.
Trưởng khoa là Bác Sỹ CK 1 Trần Hữu Bách.