CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Căn cứ Quyết định số 1746/QĐ-BYT ngày 10/5/2016 về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Bệnh Viện Da liễu Trung ương có Chức năng - nhiệm vụ như sau:

Bệnh Viện Da liễu Trung ương là BV chuyên khoa đầu ngành về chuyên ngành Da liễu có chức năng:

Bệnh viện có chức năng cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng về chuyên khoa da liễu cho người bệnh trong nước và người bệnh nước ngoài; nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ khoa học kỹ thuật trong công tác khám bệnh, chữa bệnh; đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, viên chức; chỉ đạo tuyến và tham gia phòng, chống dịch bệnh theo nhiệm vụ được phân công.

Nhiệm vụ của Bệnh viện

1. Công tác khám bệnh, chữa bệnh:

a) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu, phẫu thuật chỉnh hình, phục hồi chức năng cho bệnh nhân phong bị tàn tật, làtuyến cuối trong hệ thống mạng lưới y tế Việt Nam đối với người bệnh trong nước, người bệnh là người nước ngoài;
b) Tổ chức cung cấp dịch vụ khám bệnh chuyên khoa da liễu, phẫu thuật da, phẫu thuật thẩm mỹ, vật lý trị liệu, laser, sóng điện từ và chăm sóc da bệnh lý cho các đối tượng có nhu cầu;
c) Tổ chức triển khai thực hiện các kỹ thuật y học hiện đại;
d) Phục hồi chức năng sau điều trị và phục hồi chức năng tại cộng đồng;
đ) Tham gia giám định y khoa theo yêu cầu của các Hội đồng Giám định Y khoa Trung ương trên cơ sở phân cấp của Bộ Y tế;
e) Nghiên cứu, áp dụng, mở rộng quy mô, phạm vi các hoạt động dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo đúng quy định của pháp luật;

2. Công tác nghiên cứu khoa học:

a) Tổ chức hoạt động khoa học và công nghệ; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao các kỹ thuật mới, phương pháp mới trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh chuyên khoa da liễu, phong; tham gia nghiên cứu để giải quyết những vấn đề liên quan đến sức khỏe người dân tại địa phương và trong cả nước;
b) Chủ trì và tham gia các công trình nghiên cứu khoa học theo sự phân công của cấp có thẩm quyền;
c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo khoa học theo quy định của pháp luật;
d) Thực hiện các chương trình hợp tác nghiên cứu khoa học với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước theo đúng quy định của pháp luật.

3. Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực y tế:

a) Là cơ sở thực hành của một số cơ sở đào tạo nhân lực y tế theo quy định của pháp luật và của Bộ Y tế;
b) Tham gia đào tạo bác sĩ, bác sĩ nội trú, thạc sĩ y học, tiến sĩ y học, bác sĩ chuyên khoa I, bác sĩ chuyên khoa II;
c) Tham gia đào tạo sinh viên, thực tập sinh và nghiên cứu sinh nước ngoài đến học tập và nghiên cứu tại Bệnh viện;
d) Đào tạo liên tục và đào tạo nghề nghiệp cho cán bộ, viên chức trong Bệnh viện và các cơ sở y tế khác có nhu cầu;
đ) Hướng dẫn thực hành khám bệnh, chữa bệnh cho người có văn bằng chuyên môn liên quan đến y tế được cấp hoặc công nhận tại Việt Nam có nhu cầu theo quy định của Luật Khám bệnh, chữa bệnh.

4. Công tác chỉ đạo tuyến:

a) Tham mưu giúp Bộ Y tế xây dựng hệ thống mạng lưới các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và phòng bệnh liên quan đến chuyên khoa da liễu cho các tỉnh, thành phố trong cả nước theo quy định tại Quyết định số 4026/QĐ-BYT ngày 20/10/2010 của Bộ trưởng Bộ Y tế và các văn bản có liên quan;
b) Tham gia hỗ trợ tuyến dưới tổ chức triển khai các chương trình, dự án phát triển y tế cơ sở liên quan đến chuyên ngành da liễu;
c) Chuyển giao và hỗ trợ các kỹ thuật chuyên môn chuyên ngành da liễu cho các tuyến theo quy định của cấp có thẩm quyền và các đơn vị khác có nhu cầu;
d) Theo dõi, giám sát các hoạt động chuyên môn chuyên ngành da liễu trong khu vực được Bộ Y tế phân công;

5. Hợp tác quốc tế:

a) Chủ động khai thác, thiết lập các mối quan hệ hợp tác, trao đổi kinh nghiệm và trao đổi chuyên gia về khám bệnh, chữa bệnh; nghiên cứu khoa học; đào tạo cán bộ với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc chuyên ngành da liễu; xây dựng các dự án đầu tư liên doanh, liên kết với các nước và các tổ chức quốc tế về dịch vụ y tế theo quy định của pháp luật;
b) Xây dựng kế hoạch đoàn ra, đoàn vào theo chương trình hợp tác quốc tế của Bệnh viện; cử cán bộ, viên chức, học viên đi học tập, nghiên cứu, công tác ở nước ngoài; hợp tác trao đổi và tiếp nhận giảng viên, học viên là người nước ngoài đến nghiên cứu, trao đổi kinh nghiệm và học tập tại Bệnh viện và ngược lại theo quy định của pháp luật; quản lý‎‎ đoàn ra, đoàn vào trong phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo quy định của Bộ Y tế;
c) Tổ chức các hội nghị, hội thảo, các lớp học quốc tế về các lĩnh vực thuộc phạm vi của Bệnh viện quản lý‎ theo quy định của pháp luật.

6. Phòng, chống dịch bệnh, thiên tai, thảm họa:

a) Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan trong và ngoài ngành y tế để thực hiện công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe, phòng chống dịch bệnh, phòng chống tai nạn thương tích, tai nạn giao thông, tai nạn lao động, tai nạn sinh hoạt;
b) Thực hiện các nhiệm vụ phòng bệnh, phòng chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa theo chỉ đạo của các cấp có thẩm quyền.

7. Quản lý chất lượng bệnh viện:

a) Áp dụng, triển khai và xây dựng kế hoạch từng bước thực hiện theo Tiêu chí chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành và các tiêu chuẩn chất lượng khác có liên quan;
b) Tự đánh giá chất lượng, công khai chất lượng hoạt động Bệnh viện và chịu sự kiểm định chất lượng của Bộ Y tế và các cơ quan có thẩm quyền;
c) Xây dựng và phát triển hệ thống bảo đảm chất lượng của Bệnh viện; tăng cường các điều kiện bảođảmchất lượng và không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ do Bệnh viện cung cấp.

8. Quản lý bệnh viện:

a) Bệnh viện thực hiện quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch phát triển Bệnh viện, tổ chức các hoạt động dịch vụ y tế, khoa học và công nghệ, tài chính, quan hệ quốc tế, tổ chức và nhân sự, cơ sở vật chất và trang thiết bị y tế;
b) Tổ chức thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của nhà nước về thu, chi ngân sách, từng bước cải tiến hạch toán thu, chi theo quy định của pháp luật;
c) Huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực của Bệnh viện theo quy định của pháp luật; sử dụng nguồn thu từ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh để đầu tư xây dựng cơ sở vật chất trang thiết bị y tế, mở rộng phạm vi hoạt động của Bệnh viện theo yêu cầu chuẩn hóa, hiện đại hóa, chi trả lương, phụ cấp, các khoản thu nhập tăng thêm cho cán bộ, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật;
d) Tạo nguồn kinh phí cho Bệnh viện từ các dịch vụ y tế: viện phí, bảo hiểm y tế, các dự án đầu tư trong nước và quốc tế và các nguồn thu hợp pháp khác.

9. Thực hiện các nhiệm vụ khác theo quy định của Bộ Y tế.