Video

Các Bệnh viện chủ động phương án phòng, tránh nắng nóng cho người bệnh